วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ word wall

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์

เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะศส.ปชต.ตำบลวังซ้าย และภาคีเครือข่ายในชุมชน ณ บ้านใหม่หล่ายท่า ตำบลวังซ้าย ดำเนินกิจกรรม การสาธิตการกากบาท เดินรณรงค์ เคาะประตูบ้านเพื่อชี้แจงการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนตำบลวังซ้าย ทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา และรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย

ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะศส.ปชต.ตำบลวังซ้าย และภาคีเครือข่ายในชุมชนตำบลวังซ้าย ดำเนินกิจกรรม การสาธิตการกากบาท เดินรณรงค์ เคาะประตูบ้านเพื่อชี้แจงการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนตำบลวังซ้าย ทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

อบรม โครงการอบรมครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ "นักจัดการเรียนรู้" สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านทาง Facebook live เพจ ETV chanel

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลวังซ้าย(ศส.ปชต.วังซ้าย) เพื่อชี้แจงวางแผนการดำเนินการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งจำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวันนวรี นารีรัตน์ราชกัญญาระดับตำบลวังซ้าย

กศน.ตำบลวังซ้าย รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จัดกิจกรรมมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ บ้านหนังสือชุมชน พื้นที่ตำบลวังซ้าย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย

(Best Practice)การสร้างบทเรียนและพัฒนาแบบทดสอบ โดยใช้เกม word wall

กิจกรรมบัตรคำหรรษา

ประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อะ.สธ.) "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น'

จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นักศึกษากศน.ตำบลวังซ้าย สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบอาคารอเนกประสงค์บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ร่วมอบรมให้ความรู้กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

คลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลวังซ้าย

 

ร่วมประชุมการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลวังซ้าย เข้า สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ตารางสอบ N-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประชุม ชี้แจ้ง รายชื่อตัวแทนหน่วยงานตาม MOU และคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ของ ศส.ปชต. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังซ้าย

โครงการสืบสาน อนุรักษ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง

จัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์

สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 40 ชั่วโมง

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์