เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะศส.ปชต.ตำบลวังซ้าย และภาคีเครือข่ายในชุมชน ณ บ้านใหม่หล่ายท่า ตำบลวังซ้าย ดำเนินกิจกรรม การสาธิตการกากบาท เดินรณรงค์ เคาะประตูบ้านเพื่อชี้แจงการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนตำบลวังซ้าย ทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา และรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย

ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมคณะศส.ปชต.ตำบลวังซ้าย และภาคีเครือข่ายในชุมชนตำบลวังซ้าย ดำเนินกิจกรรม การสาธิตการกากบาท เดินรณรงค์ เคาะประตูบ้านเพื่อชี้แจงการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนตำบลวังซ้าย ทุกคนที่มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

อบรม โครงการอบรมครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ "นักจัดการเรียนรู้" สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านทาง Facebook live เพจ ETV chanel

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลวังซ้าย(ศส.ปชต.วังซ้าย) เพื่อชี้แจงวางแผนการดำเนินการรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งจำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวันนวรี นารีรัตน์ราชกัญญาระดับตำบลวังซ้าย