จัดโครงการอบรมให้ความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมส่งสริมการอ่าน นิทานหรรษาและภาพวาดระบายสี ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ และพัฒนา กศน.ตำบลวังซ้าย

ร่วมเวทีสอบทานระดับตำบล โครงการการพัฒนาและขยายระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอวังเหนือ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต บ้านหนังสือชุมชนตำบลวังซ้าย

มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รณรงค์กิจกรรม "White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด"

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ : e-Budget

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอวังเหนือ ด้านการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของบุคลากรโดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสานความรู้สู่ชุมชน

งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผ้าขนหนูแปลงกาย

โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที

ารสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ผ่านทาง facebook

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและ รับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ''รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น'' เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ แบบ onsit วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ แบบ onsit วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (กศน.ตำบล/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ แบบ onsit วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมวิชา รู้ทันข่าวและfake news ระดับ ม.ต้น และ วิชาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย และประเมินระดับการรู้หนังสือ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้บริการรถมินิโมบาย (รถอ่านฉัน) ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หัองสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์ แบบ onsit และ onhand วิชา สังคมศึกษา ระดับม.ต้น

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnfewangsai%2Fposts%2F3267847830154171&show_text=true&width=500" width="500" height="692" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>