วันที่ 1 มีนาคม 2566 ร่วมอบรมให้ความรู้กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย