การประชุม ชี้แจ้ง รายชื่อตัวแทนหน่วยงานตาม MOU และคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ของ ศส.ปชต. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังซ้าย