กศน.ตำบลวังซ้าย รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จัดกิจกรรมมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ บ้านหนังสือชุมชน พื้นที่ตำบลวังซ้าย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย

(Best Practice)การสร้างบทเรียนและพัฒนาแบบทดสอบ โดยใช้เกม word wall

กิจกรรมบัตรคำหรรษา

ประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อะ.สธ.) "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น'

จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นักศึกษากศน.ตำบลวังซ้าย สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบอาคารอเนกประสงค์บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ร่วมอบรมให้ความรู้กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ