คลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลวังซ้าย

 

ร่วมประชุมการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลวังซ้าย เข้า สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ตารางสอบ N-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประชุม ชี้แจ้ง รายชื่อตัวแทนหน่วยงานตาม MOU และคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ของ ศส.ปชต. และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังซ้าย

โครงการสืบสาน อนุรักษ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง

จัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์

สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 40 ชั่วโมง

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์

กิจกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์