โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 40 ชั่วโมง