โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง