อบรม โครงการอบรมครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ "นักจัดการเรียนรู้" สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมและการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านทาง Facebook live เพจ ETV chanel