วันที่ 8 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566