ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวันนวรี นารีรัตน์ราชกัญญาระดับตำบลวังซ้าย