จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย