จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ และพัฒนา กศน.ตำบลวังซ้าย

ร่วมเวทีสอบทานระดับตำบล โครงการการพัฒนาและขยายระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอวังเหนือ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต บ้านหนังสือชุมชนตำบลวังซ้าย

มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รณรงค์กิจกรรม "White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด"

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ : e-Budget