จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย