เข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meeting