ประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและ รับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565