กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หัองสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ พื้นที่ตำบลวังซ้าย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565