ครงการอบรมประชาชนเสริมสร้างและพัฒนาการค้าออนไลน์ เชื่อมโยง Online และ Offline