โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ผ่านระบบออนไลน์