โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย