ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2566