ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet