ารสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ผ่านทาง facebook