ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ : e-Budget