วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อ ( Google Classroom )