รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)