ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต.